پلان ها و متراژ واحدها
01

متراژ و اطلاعات طبقه اول

طبقه اول شامل 4 واحد است که همه واحدها دارای 3 خواب، 3 سرویس و تعداد 3 پارکینگ هستند؛

واحد شمال شرقی: 266 مترمربع

واحد شمال غربی: 280 مترمربع

واحد جنوب غربی: 278 مترمربع

واحد جنوب شرقی: 255 مترمربع

04

متراژ و اطلاعات طبقه چهارم

طبقه چهارم شامل 4 واحد است که سه واحد آن دوبلکس هستند. واحدهای شمال غربی، جنوب غربی و جنوب شرقی؛

واحد شمال شرقی: 258 مترمربع

واحد شمال غربی: 485 مترمربع

واحد جنوب غربی: 457 مترمربع

واحد جنوب شرقی: 508 مترمربع

07

متراژ و اطلاعات طبقه هفتم

طبقه هفتم شامل 3 واحد است که دو واحدش دارای 3 خواب، 3 سرویس بهداشتی و تعداد 3 پارکینگ بوده و واحد بزرگتر دارای 4 خواب، 5 سرویس بهداشتی و تعداد 4 پارکینگ است؛

واحد شمال شرقی: 599 مترمربع

واحد شمال غربی: 286 مترمربع

واحد جنوب غربی: 259مترمربع

10

متراژ و اطلاعات طبقه دهم

طبقه دهم شامل سه واحد است که یکی از واحدها دوبلکس است. یکی از واحدها دارای 3 خواب، 3 سرویس بهداشتی و 3 پارکینگ، واحد دوبلکس دارای 4 خواب، 5 سرویس بهداشتی و 4 پارکینگ و واحد دیگر دارای 5 خواب، 6 سرویس و 4 پارکینگ است.

واحد شمال شرقی: 285 مترمربع

واحد شمال غربی: 514 مترمربع

واحد جنوب غربی: 554 مترمربع

بام

متراژ و اطلاعات بام

بام چهل باغ دارای 3 بخش است که از باغ خصوصیِ طبقه دوازدهم، باغ عمومی و بخش تاسیسات تشکیل شده‌است. هر کدام از بخشی‌های عمومی و خصوصی بام دارای 2 سرویس بهداشتی هستند.

متراژ  Roof Garden  عمومی: 498 مترمربع

متراژ Roof Garden اختصاصی: 340 مترمربع

متراژ بخش تاسیسات: 236 مترمربع

02

متراژ و اطلاعات طبقه دوم

طبقه دوم شامل 4 واحد است که همه واحدها دارای 3 خواب، 3 سرویس و تعداد 3 پارکینگ هستند؛

واحد شمال شرقی: 301 مترمربع

واحد شمال غربی: 272 مترمربع

واحد جنوب غربی: 254 مترمربع

واحد جنوب شرقی: 283 مترمربع

05

متراژ و اطلاعات طبقه پنجم

استخر پانورامیک و کم‌نظیر فرشته در همین طبقه، پنجم واقع شده. سه واحد دوبلکس طبقه چهارم نیز به این طبقه متصل هستند.

واحدهای دوبلکس دارای 4 خواب، 5 سرویس و تعداد 4 پارکینگ هستند.

متراژ استخر و سالن ورزشی: 382 مترمربع

استخر دارای 5 سرویس بهداشتی است

08

متراژ و اطلاعات طبقه هشتم

طبقه هفتم شامل 3 واحد است که دو واحدش دارای 3 خواب، 3 سرویس بهداشتی و تعداد 3 پارکینگ بوده و واحد بزرگتر دارای 4 خواب، 5 سرویس بهداشتی و تعداد 4 پارکینگ است؛

واحد شمال شرقی: 599 مترمربع

واحد شمال غربی: 286 مترمربع

واحد جنوب غربی: 259 مترمربع

11

متراژ و اطلاعات طبقه یازدهم

طبقه یازدهم دارای2 واحد است که البته بخشی از این طبقه شامل واحد دوبلکس طبقه دهم می‌شود. یکی از واحدهای این طبقه دارای 3 خواب، 3 سرویس بهداشتی و 3 پارکینگ و دیگری دارای 4 خواب، 5 سرویس بهداشتی و 4 پارکینگ است.

واحد شمال شرقی: 602 مترمربع

واحد جنوب غربی: 254 مترمربع

03

متراژ و اطلاعات طبقه سوم

طبقه سوم شامل 4 واحد، همه واحدها دارای 3 خواب، 3 سرویس و تعداد 3 پارکینگ هستند؛

واحد شمال شرقی: 276 مترمربع

واحد شمال غربی: 278 مترمربع

واحد جنوب غربی: 259 مترمربع

واحد جنوب شرقی: 291 مترمربع

03

متراژ و اطلاعات طبقه ششم

طبقه ششم شامل 4 واحد است که همه واحدها دارای 3 خواب، 3 سرویس و تعداد 3 پارکینگ هستند؛

واحد شمال شرقی: 276 مترمربع

واحد شمال غربی: 283 مترمربع

واحد جنوب غربی: 266 مترمربع

واحد جنوب شرقی: 272 مترمربع

09

متراژ و اطلاعات طبقه نهم

طبقه نهم شامل 3 واحد است که دو واحدش دارای 3 خواب، 3 سرویس بهداشتی و تعداد 3 پارکینگ بوده و واحد بزرگتر دارای 5 خواب، 6 سرویس بهداشتی و تعداد 4 پارکینگ است؛

واحد شمال شرقی: 278 مترمربع

واحد شمال غربی: 277 مترمربع

واحد جنوب غربی: 544 مترمربع

12

متراژ و اطلاعات طبقه دوازدهم

این طبقه یک ویلای بزرگ است که شامل یک واحد مسکونی نیز می‌شود. ویلا دارای 5 خواب، 8 سرویس بهداشتی و تعداد 7 پارکینگ بوده و واحد کوچکتر نیز دارای 3 خواب، 3 سرویس بهداشتی و 3 پارکینگ است.

واحد شمال شرقی: 835 مترمربع

واحد شمال غربی: 271 مترمربع